Barbie&HW_contest_terms

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Back to School

H εταιρεία με την επωνυμία «STOCKDALE & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο “STOCKDALE”, που εδρεύει στην Κηφισιά, (Αρτέμιδος 32), θα διοργανώσει και διεξάγει διαγωνισμό στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Back to School που λαμβάνουν χώρα στο εμπορικό κέντρο “Golden Hall”.

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. 1.01. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν στερείται για οποιοδήποτε λόγο πλήρως ή μερικώς της δικαιοπρακτικής ικανότητας. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η “STOCKDALE”, νομίμως υπολαμβάνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των Όρων. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
  2. 1.02. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων της διοργανώτριας εταιρείας ήτοι της “STOCKDALE” καθώς και των εταιρειών «LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.» και “Malls Management Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.» οι οποίες έχουν την αποκλειστική χρήση και διαχειρίζονται αντιστοίχως το εμπορικό κέντρο “Golden Hall” εντός του οποίου λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις Back to School, καθώς και των συζύγων όλων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β’ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.
  3. 1.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι ελεύθερη, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των Όρων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.
  4. 1.04. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την παράγραφο 1.01 ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν κατά την παρ. 1.02 δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό μόλις διαπιστωθεί αυτό από τον Αντισυμβαλλόμενο. Το ίδιο ισχύει και για αιτήσεις συμμετοχής που δεν φέρουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με τον Όρο 2. Αιτήσεις συμμετοχής που φέρουν υβριστικούς, δυσφημιστικούς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβλητικούς ισχυρισμούς και διαδόσεις για την «LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.» και “Malls Management Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.»ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της “STOCKDALE” , θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 2. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  1. 2.01. Κάθε ενδιαφερόμενος (εφεξής «διαγωνιζόμενος») δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μέσω τοποθέτησης του ειδικού φυλλαδίου εντός της κάλπης που βρίσκεται στα ειδικά διαμορφωμένα stages Barbie & Hot Wheels στους εσωτερικούς χώρους του εμπορικού κέντρου “Golden Hall”. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 2.01 των όρων. H εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται (α) τη συμμετοχή του διαγωνιζόμενου στον Διαγωνισμό, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, (γ) την συναίνεση του διαγωνιζόμενου για την ανακοίνωση προς την “STOCKDALE” όλων των στοιχείων και πληροφοριών του και τη συμπλήρωση των στοιχείων του (Όνομα, επώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) στο ειδικό έντυπο.
  2. 2.02 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση όλων ανεξαιρέτως των ενεργειών που προβλέπονται στην παρ. 2.01 των Όρων.
 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τα ανωτέρω μέσα κατά την περίοδο από 09/09/2016 μέχρι 24/09/2016. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες πριν από ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 4. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
  1. 4.01. Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων του Διαγωνισμού γίνεται ύστερα από κλήρωση που θα διεξαχθεί στα γραφεία της “STOCKDALE” σύμφωνα με τον παρόντα όρο. Η «STOCKDALE» θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τους νικητές ενώ τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν/ανακοινωθούν περαιτέρω και στην σελίδα “www.goldenhall.gr”. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κάθε διαγωνιζόμενος συναινεί στην ανάρτηση/ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στη σελίδα “ www.goldenhall.gr ”
  2. 4.02. Η κλήρωση αφορά σε όλους τους διαγωνιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει την συμμετοχή τους σε συμφωνία με την παράγραφο 2.01 και υπό τις διακρίσεις που τίθενται στην ΣΗΜΕΙΩΣΗ της παραγράφου 4.04.
  3. 4.03 Kλήρωση
  4. Την Τρίτη 27/09/2016 και ώρα 12.00 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στα γραφεία της “STOCKDALE” παρουσία συμβολαιογράφου. Σε αυτήν θα συμμετέχουν όσοι υπέβαλαν συμμετοχή έως και 24/09/2016. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 29/09/2016.
  5. 4.04 Στην κλήρωση θα αναδειχθούν εκατόν είκοσι (120) νικητές.
  6. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διαγωνιζόμενοι που έχουν συμμετάσχει στην κλήρωση μπορούν να αναδειχθούν μία φορά μόνο νικητές (και συγκεκριμένα την πρώτη φορά που κληρώνονται για ορισμένο έπαθλο) και ως εκ τούτου δεν μπορούν να λάβουν περισσότερα του ενός έπαθλα.
  7. 4.05. Αν ο νικητής αρνηθεί το έπαθλο του ή είναι άκυρη η συμμετοχή του ή γενικά αδρανήσει όσον αφορά στην παραλαβή του επάθλου πέραν των δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη ειδοποίηση, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο χάνεται οριστικά.
 5. ΕΠΑΘΛΑ – ΦΥΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
  1. 5.01 Οι 120 νικητές θα μοιραστούν 60 κούκλες Barbie Starlight και 60 πίστες Hot Wheels Track Builder System Starter Kit, ανάλογα με την κάλπη στην οποία έχουν συμμετάσχει στο εκάστοτε stage.
  2. 5.02. Τα παραπάνω Έπαθλα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν. Τα Έπαθλα δεν αντικαθίστανται με άλλα αντικείμενα. Σε περίπτωση άρνησης οποιουδήποτε εκ των νικητών να παραλάβουν το Έπαθλο που τους αντιστοιχεί ή σε περίπτωση μη παραλαβής του εντός του χρόνου που θα ορίσει η ««STOCKDALE»με ανακοίνωσή τους, το εν λόγω Έπαθλο ακυρώνεται.
  3. 5.03. Κατά την ανακοίνωση των νικητών και / ή των επιλαχόντων από την «STOCKDALE» θα ανακοινωθεί και ο τρόπος παραλαβής των Επάθλων από το εμπορικό κέντρο “Golden Hall”. Η ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.01 Με την ίδια ανακοίνωση ορίζεται και η προθεσμία παραλαβής του Επάθλου.
  4. 5.04. Η «STOCKDALE» καθώς και οι εταιρείες «LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.» και “Malls Management Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.» δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την κρίση τους την ταυτότητα των προσώπων που θα παραλάβουν το Έπαθλό τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι οι ως άνω εταιρείες δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, κατά την διακριτική της ευχέρεια, που να αποδεικνύει την ταυτότητα του προσώπου. Είναι δυνατή η παραλαβή Επάθλου μέσω αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της «STOCKDALE». Κατά την παραλαβή του Επάθλου θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, αριθμός ταυτότητας κ.λ.π.) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων αλλά και η συμπλήρωση της δήλωσης αποδοχής δώρου.
  5. 5.05. Καθ’ όλο τον χρόνο από την έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή των Επάθλων, η “STOCKDALE” δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο νικητής ή κατά περίπτωση ο επιλαχών ή ο διαγωνιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό, σύμφωνα με τους Όρους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή κατά περίπτωση ο επιλαχών ή ο διαγωνιζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η “STOCKDALE” θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία, το δε τυχόν Έπαθλό του θα χορηγείται σε επιλαχόντα ή θα ακυρώνεται κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.02.
  6. 5.06. Η “STOCKDALE” δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή / και αποθετική ζημία που πιθανόν προκληθεί εις βάρος του νικητή ή / και του επιλαχόντα ή / και οποιουδήποτε διαγωνιζομένου από το Έπαθλο ή / και την εν γένει συμμετοχή του στον Διαγωνισμό, όπως επί παραδείγματι ατυχήματα κλπ.
 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
  1. 6.01. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων κατωτέρω υπό 6.02, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα λάβει χώρα ως ακολούθως: Με την συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα (υποχρεωτικά και μη) στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής, σύμφωνα με τον Όρο 2. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευθούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή / και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
  2. 6.02. Η κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις επεξεργασία δεδομένων θα διενεργηθεί είτε από την “STOCKDALE” είτε από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο θα ανατεθεί τούτο υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες της “STOCKDALE”. Η επεξεργασία των δεδομένων θα λάβει χώρα τηρουμένων των εγγυήσεων του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι διαγωνιζόμενοι διατηρούν τα δικαιώματα, που παρέχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως).
 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
  1. 7.01. Ο Αντισυμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Έπαθλα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσον και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.
  2. 7.02. Οι Όροι αναρτώνται στην ιστοσελίδα “www.stockdale360.com” καθώς και την σελίδα “ www.goldenhall.gr ”.
  3. 7.03. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της “STOCKDALE” ή/και των εταιρειών «LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε.» και «Malls Management Services Υπηρεσίες Διαχείρισης Εμπορικών Κέντρων Α.Ε.» ή της περιουσίας των ως άνω εταιρειών , συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή / και κατά περίπτωση των εταιρειών στις οποίες ανήκουν τα αντίστοιχα δικαιώματα των επάθλων.
 8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ – ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  1. 8.01. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο.
  2. 8.02. Έκαστος Διαγωνιζόμενος συναινεί ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 6 και τους λοιπούς Όρους του Διαγωνισμού.
  3. 8.03. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό εμφανίζονται και σε ειδικό link στις σελίδες “www.stockdale360.com” και “www.goldenhall.gr” και έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών Αθανασία - Λήδα Λάβδα, Ζ. Πηγής 12-14 και τηλ : 210-3817752.

 

© Copyright 2019 - Stockdale 360 • Sitemap